Duurzame Energie

Duurzaamheid en samenleving

Hoe regel je vergunningen, financiering en plaatsing van een een biomassa-installatie? Of een windmolen? Met kennis, netwerken, financiering, en innovatie ondersteunt Agentschap NL duurzame energie-oplossingen in praktijk. Zo komen er pv-panelen op huizen, plaatsen agrariërs bioenergie-installaties en komen er windmolens op land en op zee. Hiermee wordt bijgedragen aan het beleidsdoel het aandeel duurzame energie in 2020 op 16 procent te krijgen.

Duurzame energie is de verzamelnaam voor energie uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig. De voorraad kolen, olie en gas raakt immers ooit uitgeput, en verbranding van fossiele brandstoffen schaadt het milieu.

Financiële ondersteuning

Stimulering duurzame energieproductie (SDE)
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Topsector energie

Subsidie regelingen MIA & Vamil
Subsidie regelingen Groenprojecten
Risico's dekken voor Aardwarmte
Subsidie zonnepanelen voor particulieren

Kennis en netwerken

Het programma Duurzame Energie Nederland (DEN) stimuleert bio-energie, zonne-energie, warmtepompen en geothermie, windenergie op land en offshore wind energy.

bron: www.rvo.nl